Realisatiefase

Na afronding van het ontwerp, waarbij alle randvoorwaarden zijn geverifieerd in de afsluitende ontwerpnotitie, adviseert Binneveld Bouw & Infra Management u over de aanbesteding van uw project. Afhankelijk van de situatie van uw project, het marktsentiment, het risicoprofiel van uw project, de beschikbare tijd en uw persoonlijke wensen kan het project als geheel of in delen worden aanbesteed. Op basis hiervan wordt het aanbestedingsadvies opgesteld en de aanbesteding voor u georganiseerd. Uitgangspunt hierbij is om de specialistische kennis uit de markt mee te laten wegen in de aanbieding van de marktpartijen. Het resultaat is de juiste balans tussen kwaliteit, kosten en tijd, de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI). Nadat u als opdrachtgever het gunningsadvies heeft goedgekeurd, moet de opdracht aan de aannemer juist en volledig worden geformuleerd, op basis van de bij aanbesteding verstrekte stukken, de contractstukken. De rechtsverhouding tussen u en uw partner voor de realisatie en de voorwaarden van de opdracht moeten goed en eenduidig worden vastgelegd. Deze duidelijkheid voor de start van de uitvoering komt de voortgang van het werk alsmede de kwaliteit en beheersing van het bouwkostenbudget tijdens de realisatie ten goede.

Aspecten: Kwaliteit, Tijd en kosten

  • Aanbesteding & inkoopadvies – advies, uitvraag,  analyseren en onderhandelen
  • Inkoop & contractvorming – gunningsadvies, opstellen  van de overeenkomst

Met het sluiten van de aannemingsovereenkomst kan de realisatie van uw project echt beginnen. ’Van papier naar praktijk’! Ook tijdens de uitvoering van het werk zorgen wij ervoor dat risico’s blijvend worden beheerst en dat alle partijen denken in oplossingen en daarnaar handelen. Wij als bouw-coach houden het Bouwteam scherp  en gemotiveerd. Binneveld Bouw & Infra Management bewaakt tijdens de uitvoering de voorwaarden uit de overeenkomst voor u en stuurt waar nodig bij in het proces. Open & eerlijke communicatie met u als opdrachtgever en de opdrachtnemer(s) is hierbij ons credo. Samenwerking tussen alle partijen met respect voor iedereen is immers de basis voor het beste resultaat. Het gevoel van ‘er samen voor gaan’ zal door ons gedurende het gehele proces worden gestimuleerd en uitgedragen. Hierbij staan de belangen van u als opdrachtgever uiteraard voorop en wordt waar nodig zakelijk gehandeld. Uw project is daarom juist bij ons in goede handen!

Aspecten: Kwaliteit, Tijd en kosten

  • Projectmanagement – Realisatie coachen, motiveren, communiceren, controleren, rapporteren en bijsturen m.b.t. de aspecten kwaliteit, tijd en kosten.
  • Oplevering – zorgen voor tevreden gebruiker(s) van  het project

De laatste dagen voor de oplevering van een project zijn vaak hectisch. Iedereen vraagt zich af: ‘Is het werk op tijd gereed?’ Binneveld Bouw & Infra Management zal in deze fase van de uitvoering intensief met de aannemer communiceren en meedenken om het gezamenlijke doel te behalen: ‘oplevering van het werk op tijd met de overeengekomen kwaliteit’. Want een goede indruk bij de gebruikers maak je maar één keer: aan het begin van de gebruiksfase.

De kwaliteit, de planning en de investering worden door ons gedurende het realisatieproces continu bewaakt en beheerst. Waar nodig wordt op een pragmatische en praktische manier bijgestuurd in het proces.

Eindfase / beheerfase

Voordat de eindfase van de uitvoering zich aandient, is het van belang om al stil te staan bij de projectinrichting, het inhuizen van de gebruikers en de beheerfase van het project. Binneveld Bouw & Infra Management kan u ook hierin adviseren en bijstaan. Om deze processen tot een succes te maken hanteren wij dezelfde, door kernwaarden gedreven werkwijze als in de initiatief- en realisatiefase. De realisatie van uw projectinrichting, het inhuizen van de gebruikers en de voorbereiding van de beheerfase kan een op zichzelf staand proces zijn. Wij adviseren u echter om hier reeds in een vroeg stadium over na te denken en dit parallel aan het ontwikkelingsproces van uw totale project mee te nemen. Wij denken in dat geval graag met u mee!