Initiatieffase

Het ontwerpproces bestaat, afhankelijk van de situatie van uw project, uit verschillende ontwerpfasen; van Schetsontwerp tot en met Uitvoeringsontwerp. Het is van belang om tijdens het ontwerpproces van grof naar fijn te werken; eerst de hoofdlijnen, dan de details. Binneveld Bouw & Infra Management houdt voor u de regie stevig in handen. Zo worden de kennis en kunde van alle vakspecialisten op het juiste moment en de juiste wijze in uw ontwerp verwerkt. Onze kernwaarden garanderen een optimale samenwerking met een optimaal resultaat.

De kwaliteit van uw project wordt gedurende het ontwerpproces door ons geïnventariseerd, geoptimaliseerd en bewaakt.

Aspect: Kwaliteit

  • Eisen Scan – haalbaarheidsrapportage wensen en eisen
  • Ontwerp Scan – haalbaarheidsrapportage ontwerp
  • Projectmanagement Ontwerp – aansturen van het Ontwerpteam
  • Ontwerp Notitie – verificatierapportage m.b.t. ontwerp

’Tijd is Geld’ U heeft het zelf ook vast wel eens gezegd. Het is daarom van groot belang om de voor uw project benodigde en beschikbare tijd vooraf inzichtelijk te maken en gedurende het gehele proces te bewaken. Afwijkingen in tijd kosten geld, iets wat u absoluut wenst te voorkomen. Binneveld Bouw & Infra Management bewaakt het aspect ‘Tijd’ op basis van een praktische, begrijpelijke en leesbare projectplanning, waarbij alle benodigde stappen in het proces vooraf worden uitgezet. De voortgang wordt wekelijks, en zo nodig dagelijks, inzichtelijk gemaakt door middel van een standlijn in de planning. Afwijkingen kunnen zo snel worden gesignaleerd. Zodra een afwijking zich naar verwachting aandient stuurt Binneveld Bouw & Infra Management direct bij in het proces zonder verlies van kwaliteit en geld. Waar nodig worden optimalisaties voorgesteld en doorgevoerd om de voortgang van uw project te waarborgen.

De planning van uw project wordt gedurende het ontwerpproces door ons opgesteld en bewaakt.

Aspect: Tijd

  • Vergunningen Scan – rapportage benodigde vergunningen en toestemmingen
  • Planning – als rode draad voor de beheersing van het proces

Een belangrijk en het grootste onderdeel van uw investering zijn de bouwkosten, nodig om uw project uiteindelijk te realiseren. De bouwkosten worden door Binneveld Bouw & Infra Management al in de investeringsbegroting van uw project opgenomen, op basis van de gegevens die in de eerste fasen van uw project beschikbaar zijn. De bouwkosten worden in iedere ontwerpfase nader onderbouwd. Op basis van deze onderbouwing kan tot in detail worden getoetst of het ontwerp voldoet aan het aspect ‘Geld’. Waar nodig wordt in het ontwerpproces bijgestuurd en worden er optimalisaties doorgevoerd, zodat uw project binnen het vastgestelde budget kan worden gerealiseerd. Indien nodig wordt ook de markt (o.a. onderaannemers, adviseurs, installateurs) reeds vrijblijvend geraadpleegd om de kwaliteit van het ontwerp versus de kosten te optimaliseren, zodat u optimale kwaliteit krijgt voor uw ‘Geld’. Binneveld Bouw & Infra Management beschikt over een uitgebreid netwerk in de markt.

De benodigde investering voor de realisatie van uw project wordt gedurende het ontwerpproces door ons geïnventariseerd en bewaakt.

Aspect: Kosten

  • Investeringsbegroting – budgettering en bewaking van  de benodigde investering
  • Selectie & inkoop van adviseurs – offerte, analyse,  advies, contractvorming
  • Bouwkostenbegroting – bewaking en bijsturing op  basis van de bouwkosten