Disclaimer / Privacy

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar en/of wij: de eigenaar van de website binneveld.com;
  • gebruik en/of gebruiken: alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de websitebezoeker
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • de website: binneveld.com

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het bezoeken van deze website en de content hiervan, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en zich daaraan gebonden te houden.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op basis van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Het doel van deze website is algemene informatie te verstrekken en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, fotomateriaal, illustraties, grafische materialen, handelsnamen, merken en logo’s, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en behoren eigenaar of derden toe.

De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.

Gelinkte websites

Wij zijn niet verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van andere websites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld als vrijblijvende service aan de gebruiker. Het bezoeken en gebruiken van andere aan de website gelinkte websites vindt op eigen risico plaats. De eigenaar aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere hyperlink of informatie op deze website zonder aankondiging vooraf op enig moment te wijzigen of te verwijderen.

Afwijzing aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat deze informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er zorg voor proberen te dragen dat deze website permanent beschikbaar is, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Wij wijzen ook iedere aansprakelijkheid af voor de eventuele schadelijke invloed van deze website of componenten daarvan op het functioneren van computers of enige andere apparatuur van de gebruiker.

Wij wijzen de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

2014 Binneveld Infra & Bouw Management